Nezávislí kandidáti pro Kunovice » Volby Kunovice 2022
257
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-257,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-1.0.0,qode-theme-mediabest,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO KUNOVICE

Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva města Kunovice

23. a 24. září 2022

O nás

Máme rádi Kunovice, a proto jsme vytvořili sdružení nezávislých kandidátů. Navazujeme na tři desítky let práce starostů Jiřího Demla, Jiřího Vařechy i starostky Ivany Majíčkové.

Vy všichni, kteří zde trvale žijete, ale také ti, jež přijedou na krátký čas či pouze projíždějí, můžete posoudit, jak se za toto období Kunovice proměnily.

Řada projektů, vizí a plánů, vyžadujících dlouhou, mnohdy až úmornou přípravu, byla realizována. Ale protože nám na Kunovicích a jejich obyvatelích záleží, máme ještě hodně nápadů, námětů a vizí.

Chceme dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, společně s vámi se všemi, dál dotvářet město, v němž se nám i našim potomkům bude dobře a plnohodnotně žít.

Máme zkušenosti a víme jak na to.

Dejte nám příležitost započatá díla dokončit a nové cíle a myšlenky realizovat.

Vycházíme vstříc novým výzvám s úsměvem, energií, entuziasmem…

Historie

Nezávislí kandidáti stáli v čele radnice od roku 1990. Jejich hlavním cílem bylo společně pracovat ve prospěch města a jeho občanů. To, že byla zachována kontinuita a nezávislost na rozhodnutí stranických aparátů, přispělo k tomu, že se Kunovice mohly dynamicky  rozvíjet a měnit. Z obce se stalo moderní město. Je jen málo měst v republice, která získala pod vedením nezávislých starostů téměř 300 mil. korun v dotacích z evropských strukturálních fondů. Naši starostové se zasadili o to, aby stát prostřednictvím svých organizací investoval do Kunovic téměř půl miliardy na dlouho připravované akce Protipovodňová opatření na řece Olšavě a Bezpečnostně dopravní opatření na silnici I/55.

Ale hlavně se vždycky snažili v Kunovicích vytvářet přátelské klima, v dělné atmosféře budovat pocit sounáležitosti, pospolitosti, soudržnosti a hrdosti na město, které je jejich domovem.

Ing. Jiří Deml byl starostou od roku 1990 do roku 2002
Členem zastupitelstva byl do roku 2018.

Vybudoval pevné základy nově vzniklé samostatné obce. Začal budovat chodníky a místní komunikace. Postaral se o plynofikaci. Dokončil výstavbu školy U Pálenice. Postavil radnici, vytvořil mokřad, centrum města, památkový domek, rekonstruoval kulturní zařízení Pálenice a začal obnovovat kulturní, sportovní a společenský život v obci. Zasloužil se o to, že byly Kunovice v listopadu 1997 prohlášeny městem. Otevřel první cyklostezku na území Kunovic směrem k Ostrožské Nové Vsi.

Ing. Jiří Vařecha, starosta města v letech 2002 až 2010

Zasloužil se o odkanalizování města, vybudování sběrného dvora a systému shromažďování tříděného odpadu, rekonstrukci veřejného osvětlení, úpravu prostranství před kostelem, rekonstrukci stávajících a vybudování nových dětských hřišť, tenisového areálu, softbalového hřiště, výstavbu startovacích bytů, domova pro seniory, vybudování komunitního centra s novou městskou knihovnou, rekonstrukci ruiny uprostřed města, nemovité kulturní památky Panského dvora. Pokračoval v přípravě a budování cyklostezek.

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, předsedkyně kulturní komise rady města od roku 1992 do roku 2010, místostarostka města od roku 2002 do roku 2010, starostka města v letech 2010 až 2018. Nyní členka zastupitelstva města.

Zasloužila se o navrácení kulturního, společenského a sportovního života do Kunovic. Spolu s dalšími členy kulturní komise obnovila téměř všechny zvyky a obyčeje, které tu byly od pradávna. Zavedla také spoustu nových akcí a vytvořila ustálený kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí. Neméně důležité bylo také vytváření vnějšího obrazu města ve vztahu k okolnímu světu, a to nejen prostřednictvím webových stránek, ale i prezentací města. Jako místostarostka se aktivně zúčastnila všech investičních akcí a získávání dotací. Podílela se na rozvoji leteckého muzea, softbalového hřiště a cyklo dopravy.

Za jejího funkčního období starostky se dokončil a oživil Panský dvůr, ze sokolského hřiště stal areál jízdy králů, vzniklo nové hasičské hřiště. Na hřbitově bylo vybudováno nové zázemí, chodníky, vysázena nová zeleň, kolumbárium, prostor pro nová hrobová místa, nový vstup z východní strany a byla zahájena projektová příprava smuteční síně. Byla rekonstruována sportovní hala. Byly vysázeny tisíce stromů nejen na mokřadu, v biokoridoru Stará Hora – Petříkovec, ale i ve městě. Byla opravena slovácká búda, slovácký sklep. Byly rekonstruovány a modernizovány všechny školní budovy.  Z opuštěné staré školy se stala moderní a funkční dominanta města. Byl pořízen nový územní plán. Otevřeny lokality pro výstavbu rodinných domů. Byla připravena k realizaci Protipovodňová opatření na řece Olšavě, kde byl kladen důraz na to, aby byly současně opraveny všechny komunikace podél toku a vybudována cyklostezka na protipovodňové hrázi. Stejně jako při další investiční akci státu Bezpečnostně dopravních opatřeních na silnici I/55 se podařilo zahrnout nové chodníky, uspořádání cyklo dopravy v centru města a vybudování nových autobusových zastávek.

Nezávislí kandidáti pro Kunovice
tvoří současnost,
za niž se budoucnost
nebude stydět.

VOLEBNÍ PROGRAM NA OBDOBÍ 2022 – 2026

Za třicet let se Kunovice proměnily. Byla vybudována potřebná infrastruktura, máme tu spoustu nových či zrekonstruovaných budov, které by si zasloužily lepší využití.  Teď je třeba je oživit. Měly by sloužit především vám, občanům Kunovic. Práci v zastupitelstvu a ve vedení města chápeme jako službu občanům. Jen společně s vámi se všemi se nám podaří dotvářet město, v němž se nám i našim potomkům bude dobře a plnohodnotně žít. Dejte nám příležitost započatá díla dokončit a nové cíle a myšlenky realizovat. 

Chceme, aby se nám v Kunovicích dobře žilo, proto budeme usilovat o zkvalitnění každodenního života všech místních občanů zejména v těchto oblastech:

1. KVALITNÍ PODMÍNKY PRO ŽIVOT

 • Podpora oprav či rekonstrukce opuštěných domů
 • Revitalizace veřejného prostranství na sídlišti V Humnech
 • Veřejné prostranství V Grni s propojením k ZŠ U Pálenice
 • Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů a podpora výstavby bytových domů
 • Rekonstrukce kulturního zařízení Pálenice s využitím pro volnočasové aktivity našich seniorů i široké veřejnosti
 • Zvýšení počtu laviček a relaxačních zón ve městě
 • Modernizace knihovny a vybudování venkovní čítárny
 • Oživení budovy Staré školy a její zpřístupnění veřejnosti
 • Využití prostoru mezi sportovní halou a Panským dvorem
 • Podpora služeb
 • Smuteční síň a rozšíření hřbitova

2. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

 • Dotace pro občany v tíživé situaci např. v souvislosti s energetickou krizí
 • Přístavba domova pro seniory a vytvoření domova důchodců
 • Obnovení denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením
 • Vybudování komunitní kavárny s hernou pro děti
 • Rozšíření služeb v Komunitním centru
 • Zlepšení dostupnosti zdravotní péče
 • Podpora vzniku odborných a diagnostických ordinací

3. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Úspora a zvýšení energetické efektivity a soběstačnosti s využitím alternativních zdrojů v zařízeních patřících městu
 • Zkvalitnění a zefektivnění veřejného osvětlení
 • Výsadba stromů a okrasné zeleně a zkvalitnění péče o ni
 • Optimalizace a kultivace sběrných míst pro tříděný odpad
 • Realizace projektu zadržování vody v přírodě

4. DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

 • Pokračování v přípravě obchvatu města v projektu Zkapacitnění mimoúrovňové křižovatky I/50 a I/55 a napojení průmyslové zóny bývalého areálu Letu na silnici I/50
 • Odlehčení zátěže dopravy v centru města a na ulici Cihlářské vybudováním obslužné  komunikace pro zemědělské družstvo a průmyslový areál Libosvárovy cihelny
 • Rozšíření kapacity parkovacích míst
 • Opravy místních komunikací a chodníků
 • Pokračování v přípravě cyklotras a cyklostezek – Kunovice – Uh. Hradiště a Kunovice – Hluk
 • Koncepce rozvoje MHD, vybudování nových zastávek
 • Řešení průjezdnosti v obytných částech města za pomoci úprav předností v jízdě a dopravního značení
 • Propojení ulic Lidická a Na Zelničkách novou komunikací

5. OTEVŘENÁ A MODERNÍ RADNICE 

 • Zkvalitnění, zpřístupnění a zefektivnění činnosti MěÚ
 • Zlepšení komunikace radnice s občany
 • Chytré město Kunovice – dostupná wifi na veřejných prostranstvích, metropolitní síť

6. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

 • Rozšíření a modernizace mateřské školy
 • Využití prostor části Panského dvora pro umělecké vzdělávání pobočky ZUŠ
 • Založení střediska volného času
 • Sportoviště u ZŠ Červená cesta
 • Vybudování zázemí pro polytechnickou výchovu na ZŠ Červená cesta
 • Rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ U Pálenice a dokončení zateplení
 • Science centrum (zábavné a vzdělávací centrum se zaměřením na letectví)

7. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

 • Nová koncepce fungování Knihovny Fanka Jilíka
 • Využití kulturních a společenských akcí pro rozvoj cestovního ruchu
 • Zatraktivnění a oživení areálu jízdy králů pro obyvatele i návštěvníky města
 • Péče o zachovávání tradic a kulturních památek
 • Bohatý kulturní a společenský život ve městě
 • Podpora kulturních spolků a sdružení
 • Podpora rozvoje Leteckého muzea Kunovice
 • Vybudování rozhledny

8. SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • Rekonstrukce koupaliště se zachováním desetimetrové skokanské věže
 • Trvalá spolupráce a podpora domácích sportovních oddílů a spolků
 • Rekonstrukce, opravy a maximální využití dětských hřišť a sportovišť v majetku města

9. BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATELSTVA

 • Zefektivnění činnosti Městské policie Kunovice
 • Podpora Sboru dobrovolných hasičů Kunovice

Naši kandidáti

K A N D I D Á T N Í   L I S T I N A pro volby do zastupitelstva obce Kunovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022

1. Mgr. Ivana Majíčková, MBA

věk: 61, povolání: OSVČ

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

2. Mgr. Karel Machálek

věk: 48, povolání: ředitel gymnázia
J. A. Komenského Uh. Brod

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

3. Ing. Irena Kovářová (roz. Pavlíčková)

věk: 43, povolání: Marketing manager
ACC CZ/SK HENKEL, spol. s r.o.

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

4. Mgr. Michal Čech

věk: 47, povolání: jednatel společnosti Siemens Healthcare

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

5. Ing. Robert Hanáček

věk: 53, povolání: projektant, jednatel společnosti Erlis s.r.o

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

6. Alena Bočková

věk: 63, povolání: ředitelka MŠ v důchodu

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

7. Josef Gomelský

věk: 53, povolání: živnostník

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

8. Pavel Pospíšil

věk: 56, povolání: mistr odborného výcviku na Střední škole letecké

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

9. Mgr. Radka Sedláčková

věk: 46, povolání: pedagog na Střední škole hotelové, průmyslové a zdravotní

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

10. PhDr. Lukáš Libosvár

věk: 30, povolání: jednatel společnosti
Pila Kunovice

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

11. Zdeňka Hašková

věk: 59, povolání: zdravotní sestra

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

12. Jiří Zapletal

věk: 51, povolání: manažer nákupu vozidel Araver a.s. Trenčín

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

13. Dominik Michek

věk: 33, povolání: samostatný plánovač výroby v Aircraft industries, a.s.

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

14. Pavel Křivák

věk: 49, povolání: OSVČ, trenér

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

15. Lenka Fleková

věk: 47, povolání: dělnice
v Aircraft industries, a.s.

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

16. Dan Malušek

věk: 23, povolání: projektant
v GG Archico a.s.

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

17. Mgr. Olga Strašáková

věk: 60, povolání: pedagog,
vedoucí pobočky ZUŠ

bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

Příběhy kandidátů

Ivana Majíčková

Od narození žiji v Kunovicích. Jsem Kunovjanka celým srdcem. Mám ráda své město i jeho občany. Pracuji pro ně třicet let. Za ta léta jsem získala spoustu cenných zkušeností, dovedností a znalostí. Vždycky jsem pracovala s obrovským nasazením, s radostí a zápalem. Výsledky mé práce znáte. Nepodařilo se mi však ještě realizovat všechno, co bych pro Kunovice chtěla udělat. Mám hodně rozpracovaných projektů, které bych chtěla dokončit, ale i spoustu dalších nápadů, jak udělat Kunovice krásnější, zajímavější, známější, modernější a pohodovější. Měla jsem teď možnost se čtyři roky podívat na činnost a chod města z jiného úhlu pohledu. Moc mi to pomohlo. Mám ještě dost sil, energie a odhodlání pokračovat.

Karel Machálek

Rodilý Kunovjan, který je hrdý na místo, kde žije.

V profesním životě jsem se rozhodl pro povolání učitele a po absolvování Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci jsem nastoupil na Gymnázium Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, kde nyní pracuji na pozici ředitele. Tato práce mě velmi naplňuje.

Dlouhá léta jsem byl rovněž rozhodčím ledního hokeje a během této své kariéry jsem vystřídal všechny soutěžní úrovně, včetně té nejvyšší.

A co je náplní pro můj volný čas? Je to v první řadě rodina, podpora našich dětí v tom, co dělají, ať už jsou to sportovní nebo folklorní aktivity.  I já mám obě tyto aktivity v oblibě a dalším mým velkým koníčkem je vinaření.

Komunální politice se aktivně věnuji už tři volební období. A proč chci pokračovat? Chci se jako zastupitel města nadále podílet na směřování a budování Kunovic.

Irena Kovářová

Narodila jsem se a vyrůstala v Kunovicích, poté jsem téměř 20 let žila v Praze, na Zbraslavi a v Dolních Břežanech. Před 4 lety jsme se s manželem a 2 syny vrátili zpět do Kunovic. Jsme sportovně založená rodina, já osobně mám ráda kulturu i místní folklór a tradice s naším regionem spojené. Spousta věcí se v Kunovicích za poslední roky změnila, některé změny se mi líbí, některé méně, každý z nás je vnímá jinak. Nejen proto jsem se rozhodla v letošních volbách kandidovat za sdružení “Nezávislí kandidáti pro Kunovice” a svými manažerskými i životními zkušenostmi přispět k dalšímu pozitivnímu rozvoji Kunovic. Je stále co zlepšovat, chtěla bych se zasadit o to, aby se nám tu všem dobře žilo a aby mohly být další generace na naše město pyšné.

Michal Čech

 Do Kunovic jsem se s rodinou přistěhoval v roce 2008. Převážnou část své profesní kariéry jsem strávil a stále ještě trávím mimo naše město, nicméně toto mi přináší možná trochu jiný pohled na záležitosti ohledně fungování a dalšího rozvoje.

Chci složit poděkování a úctu všem, kteří v minulosti přispěli k rozkvětu města. Svým podílem chci přispět k řešení výzev, které jsou před námi ať v návaznosti na kroky našich předchůdců nebo které se před námi všemi objevily v poslední době.

Ve své pracovní kariéře jsem vždy sázel na týmovou práci a důvěru ve své kolegyně a kolegy. Tuto svoji pozitivní zkušenost bych chtěl využít také v naší společné aktivitě.

Robert Hanáček

Již třicet let se pohybuji ve stavebnictví. Své zkušenosti bych rád využil při práci pro Kunovice a jejich občany. Setkal jsem se se spoustou lidí, které trápí běžné životní situace spojené s výstavbou i rekonstrukcí rodinných domů.  Svojí prací bych rád docílil zlepšení komunikace mezi městem a občany, zrychlení vyřizování žádostí bez zbytečných podmínek a průtahů. Ve volném čase se věnuji sportu. Jsem předseda tenisového klubu. V této oblasti bych rád dále rozvíjel kvalitu našich sportovišť a jejich využití.

Alena Bočková

V Kunovicích bydlím 45 let, jen o rok méně jsem pracovala ve školství a z toho jsem byla 28 let ředitelkou Mateřské školy. Celý svůj život jsem se věnovala práci s dětmi i dospělými. Mým největším koníčkem a láskou je nejen moje rodina, ale především práce s dětmi. Jim jsem ochotna obětovat veškerý volný čas a energii. Moc bych si přála, aby generace kunovských děti a jejich rodiny ve svém městě nacházely všechno potřebné pro spokojený život – kvalitní vzdělání, služby, zdravotní péči, zájmové činnosti, sport, obchody a kulturní vyžití. A hlavně, aby byli občané na své město hrdí. A město, aby dělalo všechno pro spokojenost občanů. Proto jsem se rozhodla podpořit Nezávislé kandidáty pro Kunovice s lídrem Mgr. Ivanou Majičkovou, které si moc vážím pro její pracovitost, obětavost a odhodláni. Při volbách volte takové odpovědné lidi, kterým na Kunovicích opravdu záleží, nejde jim o osobní zájmy a snaží se o rozvoj města.

Pavel Pospíšil

Přestože nejsem rodilým Kunovjanem, v Kunovicích žiji s rodinou téměř třicet let. Pracuji v Aircraft Industries a.s. v oblasti rekvalifikace a adaptačních procesů. Rozhodl jsem se opět kandidovat za NKK, protože vidím v tomto sdružení obrovský potenciál, jak zlepšit život v Kunovicích. Rád bych pomohl, aby se město rozvíjelo všestranně, integrovaně, pokračoval rozvoj místní ekonomiky a tím se řešily otázky zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, zdravotní soběstačnosti a kulturního vyžití.

Radka Sedláčková

Jsem maminkou tří dětí a učitelkou na střední škole.  S občasnými přestávkami žiju v Kunovicích celý život.  Rozhodla jsem se kandidovat a podpořit nezávislé kandidáty, neboť vidím velké množství pozitivních a hmatatelných výsledků, kterých se v Kunovicich díky nim dosáhlo.  Je zde spousta nových projektů a nápadů, které bychom chtěli realizovat a které by vedly k obohacení života a spokojenosti všech jeho obyvatel. Děkujeme za každý Váš hlas.

Lukáš Libosvár

V Kunovicích žiji, vychovávám své děti, podnikám.
Kunovice vidím jako silné město s velkým zázemím, kulturním bohatstvím a přátelskou atmosférou. Rád bych, aby to tak zůstalo. Nerad bych, aby se naše město stalo pouze předměstím Uherského Hradiště. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl kandidovat za Nezávislé kandidáty pro Kunovice, kteří se zasadili o dlouhodobý rozvoj našeho města. Věřím, že společně dokážeme navázat na dlouhodobou a úspěšnou práci.

Zdeňka Hašková

Jsem rodilá Kunovjanka. Ke svému rodišti mám silný vztah a moc mi na něm záleží. Možná mě někteří znáte zejména přes folklór, téměř tři desítky let jsem zakládala a vedla řadu dětských folklorních souborů, teď jsou to ti nejmenší ve Věnečku. Snažím se jim již od prvních krůčků vštěpovat lásku k odkazu našich předků, k místu v němž žijí, k rodnému kraji. Také jsem pracovala více jak 20 let v kulturní komisi rady města.
V komunálních volbách kandiduji poprvé, neboť mi není lhostejné řízení a směřování města v posledních letech, zejména ve vztahu k občanovi.
Rozhodla jsem se pro sdružení nezávislých kandidátů, protože se vždy řídím svým úsudkem a rozumem a nechci se schovávat za nálepky různých politických stran a hnutí, jak to mnozí činí, neboť je to jednodušší a pohodlnější.
Celý život jsem pracovala jako zdravotní sestra. V současnosti jsem po těžké nemoci v invalidním důchodu. Proto mám nejen dost času, ale také chuti podílet se na tom, aby se nám v Kunovicích všem opravdu dobře a spokojeně žilo.

Dominik Michek

Jak jistě mnozí z vás vědí, bydlím v Kunovicích celý svůj život a nyní zde se ženou vychováváme své dvě děti. Takže jsem měl možnost nahlédnout do chodu města z této perspektivy a vidím mnohé oblasti ke zlepšení. Nemyslím si, že by se město mělo řídit jako firma, proto není potřeba na všem jen vydělávat, ale naopak, město má sloužit svým občanům. Na Kunovicích se mi velmi líbí folklorní tradice, která tu má pevné kořeny a kterou dále pěstujeme ve svých dětech. A právě pro ně chci do budoucna Kunovice dále rozvíjet.

Jiří Zapletal

Od roku 1992 žiji v Kunovicích a vnímám toto město s jeho krásami i s jeho starostmi. Většinu svého pracovního života jsem působil v automobilovém odvětví jak v technických, tak v manažerských pozicích spojenou s firmou Araver. Za mého působení byly vystavěny autosalony a servisy Škoda a Volkswagen ve Staré Městě. O téměř pětadvacetiletou letou zkušenost s různým projekty bych se rád podělil při rozvoji našeho města, kde vnímám značný nedostatek zeleně, která schází zejména v letních měsících.
Město ztrácí kontakt s přírodou a zejména okolí řeky Olšavy, která protéká městem, přestalo být přirozeným kontaktem člověka s vodou. Myslím, že o tak důležitých projektech by do budoucna měli rozhodovat občané, kterých se daná oblast týká a vše by mělo být spojeno s daleko větší informovaností. V dopravě mi pak řadu let schází jednoduchý podchod pod olšavním mostem pro pěší tak, aby se děti mohly bezpečně dostat přes přetíženou hlavní silnici bez obav do školy a zpět. Věřím, že i komunální politika se dá dělat slušně.

Pavel Křivák

Kunovice jsou krásné město, které je plné života. Přestože jsem rodákem z vedlejšího města, svůj život jsem s Kunovicemi spojil již před mnoha desítkami let. Takže to, že v nich dnes bydlím, je přirozeným životním vývojem. I když jsem mnoho let pracoval v gastronomii, většinu svého života jsem spojil se sportem. Ať už v pasivní nebo aktivní formě. Sport mě naučil týmovosti, fair-play, cílevědomosti, ale také vedení klubu, jeho organizaci a práci s lidmi. To vše mě dovedlo až na pomyslný sportovní vrchol, kterým byla práce u národních týmů nejenom České republiky.

Kunovice mi byly v mém profesním životě vždy nakloněny a v mnoha ohledech pro mne znamenaly důležitou oporu. Rád bych jim nyní tento dluh splatil. Mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti rozvoje, financování, řízení, logistiky, organizace kulturních nebo sportovních akcí. Věřím, že mohu být pro Kunovice přínosem. Budu rád, když mi dovolíte splatit svůj dluh Kunovicím.

Lenka Fleková

V Kunovicich s rodinou bydlím už dvacet let a je krásné se dívat, jak se za tu dobu mění v hezké a moderní město. Jako dítě a později i v dospělém věku jsem tady hrála házenou. Zároveň jsem i matkou, a proto vím, jak je těžké a zároveň důležité přimět naše děti, aby se věnovaly více sportu a tím se naučily trpělivosti, komunikaci v kolektivu, získávání zdravého sebevědomí, naučily se vyhrávat i prohrávat, úcty k lidem a další vlastnosti důležité k překonání nástrah budoucího života….

Ráda bych se chtěla zaměřit na větší podporu sportu v našem městě, aby se naše děti mohly tyto vlastnosti kde učit a rozvíjet…

Dan Malušek

Již od svých prvních let jsem občanem Kunovic a lepší místo pro život si nedokážu představit. Samozřejmě že je vždy co zlepšovat. Tudíž bych se rád podílel na rozvoji, zlepšování a modernizaci našeho města. Dejte nám nezávislým kandidátům šanci se realizovat.

Olga Strašáková

Od roku 1989 žiji v Kunovicích, do kterých jsem přišla z úpatí Českomoravské vysočiny. Kunovice a Slovácký kraj mně učarovaly svým kulturním bohatstvím, a tak jsem zde „zapustila kořeny“. Zpočátku jsem učila na II. stupni ZŠ Červená cesta český jazyk a výtvarnou výchovu, od roku 1993 do roku 1999 jsem vyučovala na ZŠ U Pálenice. Ve stejném roce jsem založila a postupně rozvíjela kunovickou pobočku ZUŠ Uherské Hradiště, což činí hlavní náplň mé práce doposud a jsem ráda, že umělecká výuka dětí má už v Kunovicích pevné místo. Záhy jsem se zapojila i do života veřejného, zejména v oblasti kulturní a vzhledem k tomu, že mi dění v tomto městě od počátku nebylo lhostejné, stala jsem se v roce 1998 členkou Zastupitelstva města Kunovice, od roku 2002 pak také členkou Rady města Kunovice a předsedkyní kulturní komise, kterou jsem vykonávala do roku 2018.V období 2016 – 2018 jsem pracovala jako neuvolněná místostarostka pro oblast kultury a školství, která je mi blízká, stejně jako naplňování volného času dětí a mládeže. Ráda bych, aby pobočka ZUŠky získala své nové místo v prostorách Panského dvora. Za téměř 30 let působení se rozrostla a věřím, že stejně jako měla podporu od města a své zázemí v prostorách a přátelském prostředí mateřské školy, že stejně tak ji najde v centru našeho města – na Panském dvoře, který ožije novou energií mladých umělců.

Moje kandidatura do zastupitelstva města byla vždy spojena se Sdružením nezávislých kandidátů pro Kunovice, ať už v čele s Jiřím Demlem, Jiřím Vařechou, či v současné době s Ivanou Majíčkovou. Jsem ráda, že je tomu tak i v tomto čase.

Jak volit

Volby do Zastupitelstva města Kunovice se uskuteční ve dvou dnech, jimiž jsou pátek 23. září a sobota 24. září 2022. V první den voleb začíná hlasování ve 14. 00 a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8. 00 a končí ve 14. 00 hodin.

Než půjdete volit, předkládáme vám možné způsoby hlasování:

1. ZPŮSOB

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

2. ZPŮSOB

Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

3. ZPŮSOB

Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.  Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Napište nám

Napište nám své náměty, postřehy, podněty, potřeby 

CHCEME VÁM NASLOUCHAT
  Odesláním souhlasíte, že zadané údaje můžeme využít za účelem vašeho kontaktování.

  MÁME RÁDI KUNOVICE!